ALV & Presentatie NeVeVi 14 november

zo, 03/25/2018 - 13:09 -- ngva

Algemene ledenvergadering

&

Presentatie NeVeVi

 


Geachte leden van het NGvA,

 

Het bestuur en de activiteitencommissie van het NGvA hebben het genoegen u uit te nodigen voor een Algemene Ledenvergadering en een presentatie van en over de NeVeVi. Bijna iedereen in de aquacultuur in Nederland kent de NeVeVi wel, maar slechts weinigen zijn lid van deze verenging. Vraagt u zich ook wel eens af wat de NeVeVi zoal doet, en hoeveel leden de NeVeVi daadwerkelijk heeft? Kom dan naar de ledenvergadering, en luister naar de presentatie voorafgaand aan de vergadering. Pim Wilhelm zal namens de NeVeVi een presentatie houden over de NeveVi. Aansluitend aan deze presentatie zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid onder het genot van een drankje na te praten.

We zijn deze avond te gast bij het Proeflokaal van de Heidebrouwerij in Ede. (http://www.deheidebrouwerij.nl/)

 

Wanneer: Woensdag 14 November 2018,

Waar: De Heidebrouwerij B.V., Nieuwe Kazernelaan 2 (Gebouw 3), 6711 JC Ede


Programma Woensdag 14 November 2018

19.30 – 20.00 uur          Ontvangst met koffie/thee en registratie

20.00 – 20.30 uur          Presentatie NeVeVi door Pim Wilhelm

20.30 – 22.00 uur          ALV

22.00 – 22.30 uur          Borrel

 

Agenda van de ALV

1.    Opening

2.      Vaststellen agenda

3.      Notulen voorgaande Algemene Ledenvergadering d.d. 23 Oktober 2018 

4.      Benoeming bestuursleden

5.      Wijziging Statuten.

6.      Vaststellen Huishoudelijk Reglement.

7.    Vaststellen Contributie 2019

8.      Rondvraag.

9.      Sluiting.

 

I.v.m. doorgeven aantal aanwezigen willen wij u vragen uzelf op te geven via onderstaand formulier.

 

Hieronder een aantal bijlages::

·         Oude/huidige statuten van de vereniging

·         Ontwerp Akte van de nieuwe Statuten

·         Concept Huishoudelijk Reglement

·         Notulen vorige ledenvergadering (23 Oktober 2018)

@4;Het bestuur stelt voor om Jeroen Noordermeer te benoemen tot secretaris. Hij volgt hiermee Jelle Busscher op die sinds de vorige ALV van 23 November de functie van secretaris tijdelijk waarneemt. Jelle zal de plaats van Ruud van de Berg als algemeen bestuurslid namens de redactie en activiteitencommissie overnemen, en Ruud zal aftreden als bestuurslid.

 

@5; Het wijzigen van de statuten staat wederom op de agenda. In overeenstemming met Artikel 20 lid 3 van de huidige statuten is er deze keer geen minimum opkomst vereist, en zal het punt ongeacht de opkomst worden behandeld.

 

@7; conform Artikel 6 van de Statuten en Artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement, dienen de contributie en toeslagen jaarlijks te worden vastgesteld.

Het bestuur stelt voor de contributie op €25,- per jaar te houden, en €10,-  toeslag te rekenen voor buitenlandse leden (waarmee de jaarlijkse contributie voor buitenlandse leden op €35,- komt, net als voorgaande jaren) Tevens stelt het bestuur voor, zoals reeds in de ALV van 11 April 2018 is vastgesteld, een toeslag van €5- in rekening te brengen voor administratie en facturatiekosten voor leden die niet via automatische incasso betalen. 

 

We hopen u allen op deze avond te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens het bestuur en de activiteitencommissie,
 

Jeroen Schuphof (Voorzitter)